Innledning

 

Når i sykdomsforløpet en person med demens eventuelt får behov for sykehjem eller tilsvarende bolig som er særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, vil variere. Det avhenger blant annet av hvor alvorlige og sammensatte personens symptomer er, og hvordan kommunen har organisert helse- og omsorgstjenestene sine. Dersom plass på sykehjem eller tilsvarende bolig er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester, har kommunen plikt til å tilby dette.

De aller fleste med behov for slike heldøgns tjenester trenger helsehjelp. I dette heftet vil vi derfor kun bruke pasientbegrepet og ikke pasient- og brukerbegrepet som ellers brukes når det er snakk om både helse- og omsorgshjelp.

For personer med demens er det viktig med rutiner og kontinuitet i tjenestene. For å sikre at dette blir ivaretatt også når vedkommende flytter inn på sykehjem eller i tilsvarende bolig, bør informasjon om rutiner og andre hverdagslige aktiviteter som har vært viktige for vedkommende, gjøres kjent for det aktuelle helse- og omsorgspersonellet før vedkommende flytter.

Selv om personer med alvorlig grad av demens har behov for heldøgns tjenester, har mange fortsatt ressurser som kan hentes fram med riktig tilnærming. Kunnskap om hvem personen er, hvilke verdier og interesser vedkommende har, og hvem som er betydningsfulle for personen, er avgjørende for å lykkes i å tilrettelegge for god bistand. Samarbeid med pårørende er særlig viktig fordi den evnen personen med demens har til å uttrykke ønsker og behov, er nedsatt. 

Demens_Hefte9_Innledning_Utklipp.JPG