Referanser og videre lesing

Berg, G. (2002). Til dekket bord: mat og måltider i behandling og utredning av personer med demens. Tønsberg: Forlaget aldring og helse.

Eriksen, S. (2016). Seksualitet, nærhet og demens. I S. Tretteteig (Red.), Demensboka. Lærebok for helse- og omsorgspersonell. Tønsberg: Forlaget aldring og helse.

Førsund, L. H. (2017). Dementia in spousal relationships. Exploring the views of spouses of partners living in long-term care. Doktoravhandling, NTNU, Trondheim. (2017:79)

Førsund, L. H., Grov, E. K., Helvik, A.-S., Juvet, L. K., Skovdahl, K., & Eriksen, S. (2018). The experience of lived space in persons with dementia: a systematic meta-synthesis. BMC Geriatrics, 18(1), 33.

Helsedirektoratet. (2009). Aktivitetshåndboken. Fysisk aktivitet i forebygging og behandling. (IS-1592). https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/aktivitetshandboken-fysisk-aktivitet-i-forebygging-og-behandling.

Helsedirektoratet. (2013). Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring. (IS-1580). https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/916/Nasjonal-faglig-retningslinje-for- forebygging-og-behandling-av-underernering-IS-1580.pdf.

Helsedirektoratet. (2015). Veileder om legemiddelgjennomganger. (IS-1998). https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/465/Veileder-legemiddelgjennomgang-IS-1998.pdf.

Helsedirektoratet. (2017a). Nasjonal faglig retningslinje om demens. (v2.0). https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-om-demens.

Helsedirektoratet. (2017b). Trygghetsstandard i sykehjem. Ernæring, mat og måltider i sykehjem. https://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/ernering-mat-og-maltider-i-sykehjem#planlegge.

Helsedirektoratet. (2017c). Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. (IS-2587). https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder.

Holthe, T. (2016). Dagliglivets aktiviteter som miljøbehandling. I S. Tretteteig (red.), Demensboka. Lærebok for helse- og omsorgspersonell. Tønsberg: Forlaget aldring og helse.

 

Aktuelle nettsteder

Alle lover og forskrifter finner dere på www.lovdata.no