Refleksjonsoppgaver til ABC-gruppa.JPG

Oppgave 1

 1. I dette heftet har dere blitt kjent med Guri og Ola.
  1. Diskuter hvilke miljøbehandlingstiltak Guri kan ha nytte av når hun er ny på sykehjemmet.
  2. Diskuter hvilke miljøbehandlingstiltak Guri kan ha nytte av når hun er sengeliggende. Ta hensyn til at dere ønsker å unngå følgeskader av sengeleie.
 2. I idébanken aktiv omsorg på www.utviklingssenter.no kan dere finne ideer og inspirasjon til aktiviteter, og dessuten verktøy og opplæringsmateriell for å lykkes med aktiv omsorg.
  1. Plukk ut to av aktivitetene i idébanken og diskuter hvordan dere kan tilpasse og utføre aktivitetene der dere jobber.
  2. Diskuter hvordan disse aktivitetene kan inngå i et helhetlig miljøbehandlingsopplegg til en person med alvorlig grad av demens.
 3. Hvordan arbeider dere på deres arbeidsplass systematisk for å forebygge nevropsykiatriske symptomer?
 4. Tenk på en person med demens som dere kjenner – har dere eksempler på hvordan tillitsskapende tiltak kan forebygge utvikling av nevropsykiatriske symptomer?
 5. En pårørende ønsker informasjon om hvilke tjenester kommunen dere jobber i, kan tilby personer med demens som trenger heldøgns tjenester.
  1. Skriv ned stikkord om kommunens tilbud.
  2. Skriv stikkord der dere forteller pårørende hvordan dere jobber, og hvem dere samarbeider med på deres arbeidsplass.
  3. Hvilke tilbud har kommunen til pårørende til personer med demens? Finnes det andre aktører, frivillige eller veldedige organisasjoner, som også kan være aktuelle bidragsytere? Skriv stikkord der dere forteller pårørende om støttetilbudet som finnes.

Oppgave 2

Nedenfor er målet for heftet gjengitt.

 • Ta utgangspunkt i målet, og drøft hvordan dere kan bruke kunnskapen dere nå har tilegnet dere, videre i det daglige arbeidet.

Etter å ha lest hefte 9, Demensomsorg i sykehjem, og reflektert sammen med de andre i ABC-gruppa er målet at du

 • har økt forståelse for behov for systematisk oppfølging av pasienter med alvorlig demens med behov for sykehjem eller tilsvarende bolig.
 • har kunnskap om hvordan helse- og omsorgspersonell legger til rette for god omsorg og meningsfulle aktiviteter i samarbeid med pårørende og frivillige i sykehjem eller tilsvarende bolig